Jazyk

Financovanie

230310_721_cam01
Bratská jednota baptistov v SR na projekt poskytla svoj pozemok a časť prostriedkov, ktoré získala z prenájmu pozemkov, ktoré má vo vlastníctve. Ďalšie prostriedky dostávame a očakávame od darcov – dobrodincov zo Slovenska aj zo zahraničia. Zariadenia pre seniorov a nájomné byty plánujeme dofinancovať výhodnými úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre materskú školu a sociálno- zdravotné zariadenie požiadame o financovanie z Plánu obnovy, prípadne iných zdrojov z Európskej únie. Zdravotné zariadenie bude sčasti financované súkromným investorom. Všetky služby v tomto projekte sú plánované tak, aby bol projekt dlhodobo udržateľný, to znamená, že klienti budú za služby platiť (aj s príspevkom od štátu alebo obce) sumy, ktoré umožnia vyrovnané hospodárenie.

Predbežný rozpočet

Zariadenie pre seniorov

3,5 mil. EUR

Spoločné priestory (kuchyňa, kaviareň, spoločenské priestory)

2,4 mil. EUR

Sociálno-zdravotné zariadenie

3,5 mil. EUR

Nájomné byty

4,3 mil. EUR

Materská škola

1,2 mil. EUR

Zdravotné stredisko

3,2 mil. EUR

Spolu

18,1 mil. EUR

Ako prispieť

Prispejte jednoducho na číslo účtu v Slovenskej Sporiteľni. Použite prosím variabilný symbol podľa toho, na ktorý účel chcete prispieť:

10: Dom seniorov

20: Materská škola

30: Komunitné bývanie

40: Zdravotné stredisko

Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

2. Korinťanom 8,12

Účelové zariadenie RODINA
Súľovská 2
Bratislava, 821 05

Tel. +421 903 311 822